SABATTENS OG ANDRE HELLIGDAGES HELLIGHELDELSE -

Forordning Om Sabbathens Og Andre Hellige Dages Tilbørlige Helligholdelse Og Den Hidindtil Derved Foreløbene Misbrugs Afskaffelse ... Den 21 April 1730.

København, H.K.M. & Univ. Bogtrykkerie, 1730.

4to. (16) pp. 


Originaludgaven af sabbatforordningen fra 1730, hvor der nærmest indførtes kirkegangstvang. Forordningen ophævedes kort efter Christian VIs regeringstiltræden, men blev så at sige genindført med Helligdagsforordningen i 1735.

 ”Kirkens og kongens fælles missionsopgave gjaldt ikke kun i den kendte verdens fjerneste hjørner. Den gjaldt også i de nære omgivelser i kongerigets by- og landsogne. Forkyndelsen skulle nå ud til alle undersåtter, og et af midlerne var Frederik IVs sabbatsforordning af 21. april 1730. Allerede den 19. januar 1731 blev forordningen trukket tilbage, fordi den nytiltrådte Christian VI ikke syntes, loven havde levet op til sit formål; men godt fire år senere – den 12. marts 1735 – blev en næsten enslydende forordning imidlertid atter indført. Eneste forskel var, at straffene var mildere, og det kan måske hænge sammen med, at der forud for 1730-forordningens udstedelse var blevet talt så varmt for en meget stram og streng håndhævelse af forordningen, at den i praksis havde været umulig at gennemføre.”

Order-nr.: 59596


DKK 1.500,00