BORCHSENIUS, OTTO.

Egenhændigt brev til "Hr. Boghandler Michaelsen" signeret "Otto Borchsenius".

Nørregade 39, 2. December 1868.

4 sider 8vo. "Maa jeg takke Dem og Deres ærede / Hr. Kollega for den tilsendte Bog, / som jeg, for Topelius's skyld, har / skrevet em varm Anbefaling for / og sendt til "Fædrelandet" - hvor- / vidt den nu bliver trykt i / denne travle Tid, veed jeg ikke. / Da jeg troer, at Topelius's "Läsning / før Barn" bør komme danske / Børn til Gode, og jeg er overbe- / vist om, at hvis man angreb / foreliggende Begyndelse til en / Oversættelse, man da let vilde / standse hele Foretagendet, valgte / jeg, skjønt med noget Samvit- /tighedsnag, at tale saa meget / som mulig om Topelius's Børne- / digtning i Almindelighed, og saa / lidt som mulig om denne Over- / sættelse, thi jeg troer ikke, den / er, som den burde være. / Den er - i de Fortællinger jeg / har konfereret - ikke tro, og / har ikke været heldig med / at træffe Tonen i det Hele / taget, ligesom Oversætterens Ind- / og Udgange ikke vedkommer / Topelius og ikke burde bæres / frem under denne udmær- / kede Digters Vinger. Ikke / heller burde de karakteristiske / Digte og maaske heller ikke / de dramatiske Smaating saa / godt som ikke være  repre- / senterede. /  Jeg vælger at skrive dette Brev / til Dem privat, da jeg ikke / kjender meget til Deres Hr. / Kollega og jeg gjerne vilde / lade disse Indvendinger bli- / ve mellem os. Men for Topelius's skyld maatte jeg / udøse mit Hjerte, thi han / fortjener at oversættes saa / godt og saa tro som mulig. / - Da her imidlertid findes saa / faa Kjendere og Yndere af svensk / Digtning, og det desuden er / midt i Aarets travleste Tid / er der neppe Nogen / der sam- / menligner Oversættelsen med / Originalen, og jeg vil baade / at mine varme Ord - hvis / de nu blive trykte - maa / gjøre det muligt at fortsætte / Oversættelsen ad Aare - men / saa skylder De Topelius at / faa ham gjengivet med / den Troskab og Dygtighed, man / skylder enhver stor Digter, / hvis værker man vil over- / føre i et andet Sprog. / Dixi et liberavi animam meam! / Deres ærb. / Otto Borchsenius. / December 1868. / (Blev ikke afsendt, men sagt mundtlig til Michaelsen)"


Et nydeligt håndskrevet og signeret brev fra Otto Borchsenius om en dansk oversættelse af Zacharias Topelius' "Læsning før Barn".

Order-nr.: 59945


DKK 750,00