(WALLENSBECH, HENRIK). - KØBENHAVNS BELEJRING.

Skedarion Privatum... Diarium Polemicum metricum latino-Danicum Obsidionis Havniensis... ab octavo die Mensis Aug: Anni 1658. ad primum diem Mensis Jun:1660. Bellica Gesta sigillatum exhibens. Eller en Daglig Tegnebog indeholdendis den Himmel=frelste Kongelige Stads Kiøbenhaffns Belejrings Idretter...

Hafniæ (København), Daniel Eichhorn - Chr. Cassube, 1660. Lille 4to. Samtidigt grønt indfarvet helpergamentsbind. kanter lidt slidte. Hjørner restaurerede. De første 6 blade reparerede i kanter. En cm. af nederste del af titelbladet tabt med tab af enkelte bogstaver. Forsatsblade fornyede. (36),374,(2) pp. I teksten, på kalenderbladene talrige små symbolske træsnit illustrerende de forskellige dagsforløb. 2 blade med lidt blækpletter. Enkelte brunpletter. Lettere papirsgulning. Et stykke af det oprindelige forsatspapir er bevaret og herpå ejernavnet "Sorterup 1833".


Det sjældne originaltryk. Wallensbech var under Københavns belejring Kapellan ved Holmens Kirke og præst ved Kvæsthuset. "Hans ejendommelige Værk Diarium.... Daglig Tegnebog... er en Dagbog paa vers med latinsk og dansk tekst sideløbende. Stoffet er ordnet synkronistisk, saa at Versene om Hændelser paa samme Dato i krigens forskjellige aar staar paa samme Side. Som illustrationer findes nogle kuriøse Smaabilleder, der bestandig gentages for at betegne de stadig tilbagevendende begivenheder, som Udfald, Bombardement, Tilførsel o.s.v., de samme Begivenheder som inspirerede Digteren.... Som man ser, er Versemaalene forskellige, de skifter Maaned for Maaned, saa at Ensformigheden brydes.... Baade for Hjørring og Wallensbech var et solidt Had til Svenskerne en selvfølgelig Ting; de stod begge afgjort paa den ene stridende Parts Side." (Carl S. Petersen).

Bibl. Danica III,158. Her nævnes, at i nogle eksemplarer er der før titelbladet indsat 2 blade med et kobberstik på den ene bagside. I foreliggende eksemplar er disse blade ikke tilstede. - Thesaurus II, 701.

Order-nr.: 57966


DKK 6.500,00